To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Innowacja szachowa
Innowacja szachowa
 Innowacja „Przedszkolny szachista”
 
stymulowanie rozwoju
intelektualnego i emocjonalno – społecznego,
dzieci w  wieku przedszkolnym
 
Cele innowacji
Celem głównym innowacji jest stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalno – społecznego, kształtowanie osobowości w taki sposób, aby rozwinąć tkwiący w dziecku twórczy potencjał, który będzie dawał przedszkolakowi dobry start szkolny.
 
Sylwetka przedszkolaka – szachisty
 umiejętności społeczne:
•          umie obdarzyć uwagą dzieci i dorosłych i rozumieć co mówią
•          umie przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej współdziałać w sytuacjach zadaniowych
•          potrafi w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
•          liczy się  z przeciwnikiem, nie wyszydza i szykanuje innych;
  umiejętności związane ze wzajemnym komunikowaniem się
•          umie zwracać się bezpośrednio do rozmówcy z pytaniem formułując zdanie poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
•          potrafi porozumiewać sie; płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji ( cisza na zajęciach)
•          umie uważnie słuchać, pyta o niezrozumiałe fakty
•          umie w zrozumiały sposób mówić o swoich decyzjach.
 umiejętności intelektualne
•          umie przewidywać, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
•          stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
   umiejętności z zakresu sztuki: plastyki, muzyki, teatru i techniki
•          umie odgrywać role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami
•          w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej i relaksacyjnej
•          umie posłużyć się różnymi przyborami przy konstruowaniu kukiełek, tworzeniu własnych projektów szachowych bierek i rozwiązywaniu zadań graficznych.
•          potrafi odczuwać radość z wykonanej pracy;
 umiejętności matematyczne
•          umie liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
•          wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
•          ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
•            rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
•          wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia:
 zainteresowania nauką czytania
•          potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na szachownicy;
•          dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
•          rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz stosowanych oznaczeń i symboli, np. kodeks zachowania na zajęciach kółka
  Cechy osobowości małego szachisty
•          Łatwo nawiązuje kontakty
•          Podporządkowuje się niezbędnym wymaganiom dyscypliny
•          Koncentruje się
•          Doprowadza zadanie do końca, nie rezygnuje, Niue ułatwia sobie
•          Panuje nad emocjami
•          Liczy się ze zdaniem prowadzącego
•          Odporny na porażki
•          Umie pogodzić się z przegraną
Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Zajęcia w kółku szachowy zatem dostarczą rozrywki, staną się czasem mile i pożytecznie spędzonym. Efekty będą objęte monitoringiem w postaci arkusza osiągnięć dziecka skonstruowanego w sposób umożliwiający śledzenie dalszych postępów dziecka już w szkole przy współpracy nauczycieli i rodziców. W ten sposób uzyskam informacje, w jakim stopniu podjęte przeze mnie działania wpłynęły na lepszy start szkolny dziecka i posłużą do dokonania ewaluacji stosownie do potrzeb.
 
Szachy rozwijają:
•          Zainteresowania - dziecko poznaje nową dyscyplinę sportową, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedna harmonijna całość Zaczyna interesować się historia, elementami archeologii. Poznaje wielkie postaci, ludzi, którzy byli pasjonatami „królewskiej gry” a jednocześnie przywódcami, naukowcami, twórcami kultury.
 
•          Aktywność twórczą - dziecko nie ulega bezmyślnemu naśladownictwu, które zwykle skazane jest na niepowodzenie. Specyfika gry powoduje, że nie działa odtwórczo lecz samodzielne kreuje wydarzeni na szachownicy, a jednocześnie ponosi za nie odpowiedzialność
 
•          Uwagę - szachy to gra, a przy grze dzieci lepiej się koncentrują, pilniej uważają, więcej pamiętają – zgodnie z poglądem że zabawa silnie oddziałuje na formowanie się niezależnych procesów umysłowych.
 
 
•          Myślenie  logiczno-wyobrażeniowe
Dziecko kształci wyobrażenia, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań. Wzbogaca wyobraźnię wzrokową
 
•          Pozytywnych cechy osobowości - dziecko kształci obiektywizm, uczy się uznawać prawdy innych ludzi, uczy się tolerancji, właściwej reakcji na niepowodzenia.
 
•          Konsekwencję i wytrwałość w działaniu - dziecko wie jak poradzić sobie z porażką. Stara się doprowadzić zadanie do końca wracając kilkakrotnie do określonego problemu w celu jego rozwiązania. Nie rezygnuje z wykonania zadania i nie dąży do obniżenia stopnia trudności.
 
•          Abstrakcyjne myślenie -  Szachy upodabniają się do matematyki i geometrii lecz cyfry, liczby, linie i punkty zostały zastąpione przez białe i czarne pola oraz szachowe bierki w postaci figur i pionów. Szachowe bierki w sposób lepszy konkretny, realny przemawiają do gracza. To, co w matematyce zniechęca, w szachach jest odbierane zupełnie inaczej. Kształcą wyobraźnię przestrzenną.
 
•          Kreatywność - Szachy to nie praca ale gra. Przed dzieckiem jest konkretna szachownica i określona liczba bierek. Dziecko musi orientować się w planie gry, planować i przewidywać rezultaty działań, rozpamiętywać, porównywać, uogólniać. Rozwiązanie problemu na szachownicy to tak jak rozwiązanie trudnych sytuacji w realnym, ciągle rozwijającym się świecie. Dlatego szachy są narzędziem służącym rozwijaniu kreatywności, dają możliwość wykazania własnej inicjatywy.
 
•          Moralność - gra stwarza równe szanse dla uczestników ( to samo pole, ta sama ilość bierek). Nie ważne, kim jesteś, ale co robisz, uczą uczciwości. W szachach nie ma przegranych ani zwycięzców, ale jest dobre lub złe rozwiązanie.
 
•          Szachy w wychowaniu - kształcą cechy charakteru prowadzące do zwycięstwa nie tylko na gruncie zawodów sportowych, ale również podczas zmagania się z codziennym życiem. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucia odpowiedzialności, podejmowania decyzji, myślenia obiektywnego, nie lekceważenia przeciwnika. Umiejętność gry w szachy nobilituje w oczach nie tylko rówieśników, ale przede wszystkim rodziny i wzbudza podziw.  Dziecko zyskuje prestiż co, motywuje do dalszej pracy, zyskuje wiarę we własne możliwości

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-12