To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Aktualności


                                                                          

Aktualności

 

Szanowni Rodzice !!!

 

Od dnia 24.09.2020 r.  będą wydawane numery do dokonywania opłat za pobyt dzieci
w przedszkolu.

Od dnia 01.10.2020 r. numer do opłat będzie można uzyskać telefonicznie

Numery, do których były dopisywane kwoty za pobyt dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 straciły swoją ważność!!!!

 

Od dnia 01.09.2020 r. zmianie uległa stawka żywieniowa:

 • trzy posiłki (I śniadanie, II  śniadanie, obiad )
  koszt: 10 zł
 • dwa posiłki (I śniadanie, II śniadanie) koszt 5 zł
 • dwa posiłki (II śniadanie, obiad) koszt 7,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-23 08:08:05

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni !

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15,  informuje Rodziców, iż działając na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69           ze zm.) w   związku z wykryciem u pracownika  Coronavirusa SARS-CoV-2. , grupa V w dniach 21 - 25 września 2020 r przechodzi na zdalny tryb nauczania  natomiast grupa  IV w dniach 21 - 25 września 2020 r. przechodzi na nauczanie hybrydowe.    Grupy od I, II, III, VI, VII pracują bez zmian w swoich godzinach pracy. Przedmiotowe działania wynikają z dostosowania się do obowiązujących  rozporządzeń MEN, GIS, procedur  związanych z występowaniem koronawirusa, a ich celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci uczęszczających w dalszym ciągu  do przedszkola   oraz zachowanie płynności funkcjonowania placówki.

            Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie informuje także, iż w dniu 18 września 2020 r.  wszystkie pomieszczenia w budynku przedszkola zostały  poddane ozonowaniu.

 

Z wyrazami szacunku,

Ewa Kamińska

dyrektor

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-20 21:01:22

                               

Opieka psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Samorządowego Przedszkola nr 176
Logopeda mgr Aleksandra Uran

/przedszkole176/img0001(1).jpg

 

 

 

Opieka psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Samorządowego Przedszkola nr 176

Psycholog Wioletta Górska

img0002(1).jpg

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-15 20:40:15

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID19 w

Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole176/procedura-bezpieczenstwa-covid-1920200901.pdf

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-10 20:55:14

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

Drodzy Rodzice!

Przedszkole rozpoczyna pracę 1 września 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego,

zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

Najważniejsze zasady:

1. Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

2.Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3. Przyprowadzanie dzieci odbywać będzie się w godzinach od 7.00 do 8.30, a odbieranie od godz. 14.30.    Odbieranie dziecka w innych godzinach niż wskazane powyżej należy ustalić telefonicznie. 

 

 

4. Prosimy w miarę możliwośći o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

Gr. I - środa, czwartek: 7.00 – 15.00

          poniedziałek, wtorek, piątek: 7.00 – 16.00

Gr. II – 7.00 – 16.00

Gr. III – 7.00 – 17.00

Gr. IV – 7.00 – 16.00

Gr. V – 7.30 – 16.30

Gr. VI – 7.30 – 16.30

Gr. VII – 7.00 – 17.00

5. Rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przedszkola z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdującym się przy wejściu lub w rękawiczkach,    z zachowaniem poniższych zasad:

 • Jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi;
 •  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.;
 • Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę nauczycielowi. Ponadto obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwloki;
 • 15 rodziców/  opiekunów  na terenie szatni dla dzieci;
 •  Pracownik przedszkola odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela (dzieci młodsze) lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze).

Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać nauczycielowi  istotne informacje na temat dziecka, powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (ograniczenie bezpośrednich kontaktów).

Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy oraz innych niepotrzebnych przedmiotów.

Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.

 

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września  2020 r. w Samorządowym Przedszkolu Nr 176 w Krakowie.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 2020.docx

 

Rodzice proszeni są o wypełnienie formularza ,,Oświadczenia i zgody”,  ,,Upoważnienia do odbioru dziecka”oraz ,,Informacji administratora o przetwarzaniu danych osobowych” i dostarczenie ich do przedszkola  w  pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓW.doc

 

Upoważnienie do odbioru dziecka A4 (1).doc

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.doc

 

Sale zostały przygotowane zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Usunięte zostały sprzęty, zabawki, pomoce, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Rodziców oczekujących na wejście do Przedszkola, prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą, minimum 1.5 metra.

 

 

 

WYPRAWKA

Rodzice dzieci trzyletnich proszeni są o dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, podpisanych, następujących  rzeczy:

 • Koca o wymiarach 160/200 cm;
 • Pantofli antypoślizgowych na gumce lub zapinanych na rzepy;
 • Zapasowego ubranka na przebranie w tekstylnym worku i zostawienie go w półce indywidualnej w szatni (podkoszulek, getry, majtusie, skarpetki).

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-27 17:08:29