Przedszkole Samorządowe nr 176

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 złotych na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków  – Odbiorca: Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon  12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www.przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: p176@mjo.krakow.pl,  Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych  do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z  2019 r. poz.2019 z póżn zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Samorządowego Przedszkola Nr 176  w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1  do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-pieczywo ( chleby, bułki, weki, chałki )- świeże, dobrze wyrośnięte, nie pogniecione, nie pokruszone, bez śladów pleśni

- wyroby cukiernicze ( drożdżówki) – świeże, nie pogniecione, nie pokruszone,

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii pieczywa i wyrobów cukierniczych, rozładunku w siedzibie Zamawiającego przy ul.Aleksandry15 w Krakowie w dniach roboczych do godziny 7.00 rano, 5  razy w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 5 razy w tygodniu w okresie od 1 września 2023 do dnia 31 sierpnia 2024 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane mailem,  faksem lub telefonicznie bądź na piśmie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw 232.

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału  w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

– Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2.Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: p176@mjo.krakow.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2023 roku godz. 11.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 4 sierpnia 2023  o godz. 11.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 4 sierpnia  2023 do godz. 11.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz  pieczywa i wyrobów cukierniczych wchodzące w skład dostawy- dotyczący zadania:

 

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych  do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

1

Chleb myślenicki krojony

Szt

340

2

Chleb półmetrowy krojony

Kg

20

3

Chleb mączny krojony

Szt

160

4

Chleb pasterski krojony

Szt

110

5

Chleb razowy myślenicki krojony

Szt

80

6

Chleb słoneczny krojony

Szt

210

7

Chleb pszenny krojony

Szt

110

8

Chleb żytni domowy

Szt

110

9

Chleb orkiszowy krojony

Szt

300

10

Weka krojona

Szt

230

11

Bułka kajzerka

Szt

730

12

Bułka mała

Szt

950

13

Bułka grahamka

Szt

100

14

Bułka kajzerka razowa

Szt

200

15

Chałka krojona

Szt

125

16

Chleb graham pszenny krojony

Szt

260

17

Bagietka pszenna

Szt

150

18

Chleb tygrysek z ziarnami krojony

Szt

80

19

Chleb z łopaty krojony

Kg

90

20

Chleb zakopiański krojony

Szt

310

21

Bułka tarta

Kg

90

22

Ciastka owsiane

Kg

20

23

Drożdżówka

Szt

150

24

Drożdżówki mini

Kg

80

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych  do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

 

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość brutto ( cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5 +VAT

1

Chleb myślenicki krojony

Szt

340

 

 

2

Chleb półmetrowy krojony

Kg

20

 

 

3

Chleb mączny krojony

Szt

160

 

 

4

Chleb pasterski krojony

Szt

110

 

 

5

Chleb razowy myślenicki krojony

Szt

80

 

 

6

Chleb słoneczny krojony

Szt

210

 

 

7

Chleb pszenny krojony

Szt

110

 

 

8

Chleb żytni domowy

Szt

110

 

 

9

Chleb orkiszowy krojony

Szt

300

 

 

10

Weka krojona

Szt

230

 

 

11

Bułka kajzerka

Szt

730

 

 

12

Bułka mała

Szt

950

 

 

13

Bułka grahamka

Szt

100

 

 

14

Bułka kajzerka razowa

Szt

200

 

 

15

Chałka krojona

Szt

125

 

 

16

Chleb graham pszenny krojony

Szt

260

 

 

17

Bagietka pszenna

Szt

150

 

 

18

Chleb tygrysek z ziarnami krojony

Szt

80

 

 

19

Chleb z łopaty krojony

Kg

90

 

 

20

Chleb zakopiański krojony

Szt

310

 

 

21

Bułka tarta

Kg

90

 

 

22

Ciastka owsiane

Kg

20

 

 

23

Drożdżówka

Szt

150

 

 

24

Drożdżówki mini

Kg

80

 

 

 

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

……………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 

                       Pieczęć imienna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 złotych na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Odbiorca - Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon  12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www..przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: p176@mjo.krakow.pl, NIP 679 30 55 848, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z  2019 r. poz.20193 z późn. zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości 130 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176  w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1  do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-mięso świeże, bez obcych zapachów

-mięso z drobiu – w barwie naturalnej, nie dopuszcza się wylewów krwawych, bez obcych zapachów

-wędlina – struktura plastra dość ścisła, konsystencja soczysta, smak i zapach charakterystyczny dla danego gatunku, bez obcych zapachów

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii artykułów spożywczych, rozładunku
i wniesienia do magazynu żywnościowego na 1 piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. Aleksandry 15 w Krakowie w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 12.30, 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 1raz w tygodniu w okresie od 1 września 2023 do dnia 31 sierpnia 2024 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw 48

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału  w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

– Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2. Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

        2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry

       15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: p176@mjo.krakow.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2023 roku godz. 11.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią prze otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 4 sierpnia 2023 godz. 11.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, do dnia 4 sierpnia 2023 do godz. 11.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz  mięsa, wyrobów mięsnych,  drobiu i wyrobów wędliniarskich wchodzące w skład dostawy- dotyczący zadania:

 Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

1

Schab wp. b/k

Kg

100

2

Mięso od szynki. b/k

Kg

70

3

Mięso pieczeń wołowa

Kg

120

4

Cielęcina b/k

Kg

110

5

Filet z indyka

Kg

200

6

Filet z kurczaka

Kg

140

7

Udziec z indyka bez skóry

Kg

480

8

Mięso rosołowe z kością ( rozbratel, szponder)

Kg

20

9

Udka z kurczaka

Kg

160

10

Szynka staropolska

Kg

40

11

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

Kg

20

12

Kiełbasa małopolska

Kg

25

13

Filet wędzony z indyka

Kg

40

14

Szynka z indyka

Kg

20

15

Szynka z kurczaka

Kg

40

16

Szynka pieczona

Kg

15

17

Wędzonka

Kg

25

18

Kiełbasa galicyjska

Kg

15

19

Parówki cielęce

Kg

110

20

Kurczak

Kg

20

21

Mięso mielone wp-wołowe

Kg

110

22

Filet z indyka pieczony w foremce

Kg

25

23

Filet z kurczaka w foremce

Kg

40

24

Szynka naturalna

Kg

15

25

Kiełbasa krakowska

Kg

10

26

Schab pieczony

Kg

10

27

Kiełbasa zwyczajna

Kg

10

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

 Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość brutto (cena za całość z VAT) kol..4 x kol. 5 +VAT

1

Schab wp. b/k

Kg

100

 

 

2

Mięso od szynki. b/k

Kg

70

 

 

3

Mięso pieczeń wołowa

Kg

120

 

 

4

Cielęcina b/k

Kg

110

 

 

5

Filet z indyka

Kg

200

 

 

6

Filet z kurczaka

Kg

140

 

 

7

Udziec z indyka bez skóry

Kg

480

 

 

8

Mięso rosołowe z kością ( rozbratel, szponder)

Kg

20

 

 

9

Udka z kurczaka

Kg

160

 

 

10

Szynka staropolska

Kg

40

 

 

11

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

Kg

20

 

 

12

Kiełbasa małopolska

Kg

25

 

 

13

Filet wędzony z indyka

Kg

40

 

 

14

Szynka z indyka

Kg

20

 

 

15

Szynka z kurczaka

Kg

40

 

 

16

Szynka pieczona

Kg

15

 

 

17

Wędzonka

Kg

25

 

 

18

Kiełbasa galicyjska

Kg

15

 

 

19

Parówki cielęce

Kg

110

 

 

20

Kurczak

Kg

20

 

 

21

Mięso mielone wp-wołowe

Kg

110

 

 

22

Filet z indyka pieczony w foremce

Kg

25

 

 

23

Filet z kurczaka w foremce

Kg

40

 

 

24

Szynka naturalna

Kg

15

 

 

25

Kiełbasa krakowska

Kg

10

 

 

26

Schab pieczony

Kg

10

 

 

27

Kiełbasa zwyczajna

Kg

10

 

 

 

 

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

……………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

                       Pieczęć imienna

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 złotych na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Odbiorca - Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon  12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www.przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: p176@mjo.krakow.pl,  NIP 679 30 55 848, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z  209 r. poz.2019 z późń. zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości 130 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów nabiałowych do Samorządowego Przedszkola Nr 176 
w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1  do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-ser twarogowy – czysty smak i zapach, struktura i  konsystencja jednolita, barwa biała do kremowej
o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

-ser żółty – smak łagodny, delikatny, barwa jednolita w całej masie, konsystencja zwarta, nie rozpadająca się podczas krojenia, skórka niezbyt gruba, gładka, bez mechanicznych uszkodzeń o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

-mleko, masło, jogurt, śmietana, kefir – bez obcych smaków i zapachów, o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii artykułów spożywczych, rozładunku
i wniesienia do magazyn żywnościowego na 1 piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. Aleksandry 15
w Krakowie w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 12.30, 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 1 raz w tygodniu w okresie od 1 września 2023 do dnia 31 sierpnia 2024 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw  47

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału  w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

– Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2. Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: p176@mjo.krakow.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2023 roku godz. 11.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią prze otwarciem koperty lub oferty
w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 4 sierpnia 2023 o godz. 11.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 4 sierpnia 2023  do godz. 11.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz  nabiału wchodzących  w skład dostawy- dotyczący zadania:

 

 Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

1

Mleko 2%

L

5000

2

Ser biały półtłusty 250 g

Szt

575

3

Ser żółty 400 g

Szt

80

4

Jogurt naturalny 400 g

Szt

450

5

Ser biały 1 kg wiaderko

Szt

120

6

Śmietana 12% 400 Krasnystaw

Szt

80

7

Śmietana 18% 400 Krasnystaw

Szt

400

8

Kefir 1l naturalny

Szt

100

9

Masło 82% tł.200 g

Szt

1400

10

Maślanka naturalna

Szt

60

11

Serek biały 400 g

Szt

60

12

Ser żółty

Kg

   10

13

Jogurt naturalny 180 g

Szt

100

14

Ser biały półtłusty Piątnica 250 g

Szt

430

15

Ser biały b/l 150 g

Szt

60

16

Serek homogenizowany 150 g

Szt

800

17

Ser mozzarella

Kg

6

18

Mleko 1 l 2% b/l

Szt

60

19

Ser biały ziołami 150 g

Szt

60

20

Jogurt naturalny 380 g b/l

Szt

60

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

 

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość brutto (cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5 +VAT

1

Mleko 2%

L

5000

 

 

2

Ser biały półtłusty 250 g

Szt

575

 

 

3

Ser żółty 400 g

Szt

80

 

 

4

Jogurt naturalny 400 g

Szt

450

 

 

5

Ser biały 1 kg wiaderko

Szt

120

 

 

6

Śmietana 12% 400 Krasnystaw

Szt

80

 

 

7

Śmietana 18% 400 Krasnystaw

Szt

400

 

 

8

Kefir 1l naturalny

Szt

100

 

 

9

Masło 82% tł.200 g

Szt

1400

 

 

10

Maślanka naturalna

Szt

60

 

 

11

Serek biały 400 g

Szt

60

 

 

12

Ser żółty

Kg

   10

 

 

13

Jogurt naturalny 180 g

Szt

100

 

 

14

Ser biały półtłusty Piątnica 250 g

Szt

430

 

 

15

Ser biały b/l 150 g

Szt

60

 

 

16

Serek homogenizowany 150 g

Szt

800

 

 

17

Ser mozzarella

Kg

6

 

 

18

Mleko 1 l 2% b/l

Szt

60

 

 

19

Ser biały ziołami 150 g

Szt

60

 

 

20

Jogurt naturalny 380 g b/l

Szt

60

 

 

 

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

                                 Pieczęć imienna