Przedszkole Samorządowe nr 176

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 złotych na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Odbiorca: Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon 12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www.przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: przedszkole176@op.pl, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z póżn zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1 do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-pieczywo ( chleby, bułki, weki, chałki )- świeże, dobrze wyrośnięte, nie pogniecione, nie pokruszone, bez śladów pleśni

- wyroby cukiernicze ( drożdżówki) – świeże, nie pogniecione, nie pokruszone,

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii pieczywa i wyrobów cukierniczych, rozładunku w siedzibie Zamawiającego przy ul.Aleksandry15 w Krakowie w dniach roboczych do godziny 7.00 rano, 5 razy w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 5 razy w tygodniu w okresie od 1 września 2022 do dnia 31 sierpnia 2023 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane mailem, faksem lub telefonicznie bądź na piśmie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw 232.

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2.Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: p176@mjo.krakow.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 28 lipca 2021 roku godz. 11.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 28 lipca 2022 o godz. 11.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 28 lipca 2022 do godz. 11.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz pieczywa i wyrobów cukierniczych wchodzące w skład dostawy- dotyczący zadania:

 

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

1

Chleb myślenicki krojony

Szt

325

2

Chleb półmetrowy krojony

Kg

40

3

Chleb mączny krojony

Szt

240

4

Chleb pasterski krojony

Szt

210

5

Chleb graham myślenicki krojony

Szt

30

6

Chleb słoneczny krojony

Szt

290

7

Chleb pszenny krojony

Szt

115

8

Chleb żytni domowy

Szt

110

9

Chleb słowiański krojony

Szt

20

10

Chleb orkiszowy krojony

Szt

520

11

Weka krojona

Szt

200

12

Bułka kajzerka

Szt

300

13

Bułka mała

Szt

600

14

Bułka grahamka

Szt

300

15

Bułka kajzerka razowa

Szt

150

16

Chałka krojona

Szt

90

17

Bułka ciabatta

Kg

10

18

Chleb graham pszenny krojony

Szt

320

19

Bagietka pszenna

Szt

130

20

Chleb tygrysek z ziarnami krojony

Szt

80

21

Chleb z łopaty krojony

Kg

80

22

Chleb zakopiański krojony

Szt

190

23

Bułka tarta

Kg

90

24

Ciastka owsiane

Kg

20

25

Drożdżówka

Szt

200

26

Chleb Helios

Szt

20

27

Drożdżówki mini

Kg

70

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

 

Załącznik Nr 2

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość brutto ( cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5 +VAT

1

Chleb myślenicki krojony

Szt

325

 

 

2

Chleb półmetrowy krojony

Kg

40

 

 

3

Chleb mączny krojony

Szt

240

 

 

4

Chleb pasterski krojony

Szt

210

 

 

5

Chleb graham myślenicki krojony

Szt

30

 

 

6

Chleb słoneczny krojony

Szt

290

 

 

 

Chleb pszenny krojony

Szt

115

 

 

 

Chleb żytni domowy

Szt

110

 

 

 

Chleb słowiański krojony

Szt

20

 

 

 

Chleb orkiszowy krojony

Szt

520

 

 

 

Weka krojona

Szt

200

 

 

 

Bułka kajzerka

Szt

300

 

 

 

Bułka mała

Szt

600

 

 

 

Bułka grahamka

Szt

300

 

 

 

Bułka kajzerka razowa

Szt

150

 

 

 

Chałka krojona

Szt

90

 

 

 

Bułka ciabatta

Kg

10

 

 

 

Chleb graham pszenny krojony

Szt

320

 

 

 

Bagietka pszenna

Szt

130

 

 

 

Chleb tygrysek z ziarnami krojony

Szt

80

 

 

 

Chleb z łopaty krojony

Kg

80

 

 

 

Chleb zakopiański krojony

Szt

190

 

 

 

Bułka tarta

Kg

90

 

 

 

Ciastka owsiane

Kg

20

 

 

 

Drożdżówka

Szt

200

 

 

 

Chleb Helios

Szt

20

 

 

 

Drożdżowki mini

Kg

70

 

 

 

Razem wartość oferty

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

……………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 

Pieczęć imienna

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 złotych na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Odbiorca - Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon 12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www..przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: przedszkole176@op.pl, NIP 679 30 55 848, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.20193 z późn. zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości 130 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1 do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-mięso świeże, bez obcych zapachów

-mięso z drobiu – w barwie naturalnej, nie dopuszcza się wylewów krwawych, bez obcych zapachów

-wędlina – struktura plastra dość ścisła, konsystencja soczysta, smak i zapach charakterystyczny dla danego gatunku, bez obcych zapachów

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii artykułów spożywczych, rozładunku
i wniesienia do magazynu żywnościowego na 1 piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. Aleksandry 15 w Krakowie w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 12.30, 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 1raz w tygodniu w okresie od 1 września 2022 do dnia 31 sierpnia 2023 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw 48

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2. Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry

15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: p176@mjo.krakow.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 28 lipca 2022 roku godz. 11.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią prze otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 28 lipca 2022 godz. 11.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, do dnia 28 lipca 2022 do godz. 11.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu i wyrobów wędliniarskich wchodzące w skład dostawy- dotyczący zadania:

Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

1

Schab wp. b/k

Kg

105

2

Mięso od szynki. b/k

Kg

90

3

Mięso pieczeń wołowa

Kg

155

4

Cielęcina b/k

Kg

100

5

Filet z indyka

Kg

200

6

Filet z kurczaka

Kg

120

7

Udziec z indyka bez skóry

Kg

435

8

Mięso rosołowe z kością ( rozbratel, szponder)

Kg

20

9

Udka z kurczaka

Kg

150

10

Szynka staropolska

Kg

40

11

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

Kg

25

12

Kiełbasa małopolska

Kg

20

13

Filet wędzony z indyka

Kg

35

14

Szynka z indyka

Kg

30

15

Szynka z kurczaka

Kg

20

16

Szynka pieczona

Kg

10

17

Wędzonka

Kg

25

18

Kiełbasa galicyjska

Kg

15

19

Parówki cielęce

Kg

120

20

Kurczak

Kg

10

21

Mięso mielone wp-wołowe

Kg

130

22

Filet z indyka pieczony w foremce

Kg

20

23

Filet z kurczaka w foremce

Kg

50

24

Szynka naturalna

Kg

15

25

Kiełbasa krakowska

Kg

20

26

Schab pieczony

Kg

10

27

Kiełbasa zwyczajna

Kg

10

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

Załącznik Nr 2

 

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość brutto ( cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5+VAT

1

Schab wp. b/k

Kg

105

 

 

2

Mięso od szynki. b/k

Kg

90

 

 

3

Mięso pieczeń wołowa

Kg

155

 

 

4

Cielęcina b/k

Kg

100

 

 

5

Filet z indyka

Kg

200

 

 

6

Filet z kurczaka

Kg

120

 

 

7

Udziec z indyka bez skóry

Kg

435

 

 

8

Mięso rosołowe z kością ( rozbratel, szponder)

Kg

20

 

 

9

Udka z kurczaka

Kg

150

 

 

10

Szynka staropolska

Kg

40

 

 

11

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

Kg

25

 

 

12

Kiełbasa małopolska

Kg

20

 

 

13

Filet wędzony z indyka

Kg

35

 

 

14

Szynka z indyka

Kg

30

 

 

15

Szynka z kurczaka

Kg

20

 

 

16

Szynka pieczona

Kg

10

 

 

17

Wędzonka

Kg

25

 

 

18

Kiełbasa galicyjska

Kg

15

 

 

19

Parówki cielęce

Kg

120

 

 

20

Kurczak

Kg

10

 

 

21

Mięso mielone wp-wołowe

Kg

130

 

 

22

Filet z indyka w foremce

Kg

20

 

 

23

Filet z kurczaka w foremce

Kg

50

 

 

24

Szynka naturalna

Kg

15

 

 

25

Kiełbasa krakowska

Kg

20

 

 

26

Schab pieczony

Kg

10

 

 

27

Kiełbasa zwyczajna

Kg

10

 

 

 

Razem wartość oferty

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

……………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

Pieczęć imienna

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 złotych na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Odbiorca - Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon 12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www.przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: przedszkole176@op.pl, NIP 679 30 55 848, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z 209 r. poz.2019 z późń. zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości 130 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów nabiałowych do Samorządowego Przedszkola Nr 176
w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1 do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-ser twarogowy – czysty smak i zapach, struktura i konsystencja jednolita, barwa biała do kremowej
o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

-ser żółty – smak łagodny, delikatny, barwa jednolita w całej masie, konsystencja zwarta, nie rozpadająca się podczas krojenia, skórka niezbyt gruba, gładka, bez mechanicznych uszkodzeń o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

-mleko, masło, jogurt, śmietana, kefir – bez obcych smaków i zapachów, o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii artykułów spożywczych, rozładunku
i wniesienia do magazyn żywnościowego na 1 piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. Aleksandry 15
w Krakowie w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 12.30, 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 1 raz w tygodniu w okresie od 1 września 2022 do dnia 31 sierpnia 2023 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw 46

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2. Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: p176@mjo.krakow.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 28 lipca 2022 roku godz. 11.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią prze otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 28 lipca 2022 o godz. 11.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 28 lipca 2022 do godz. 11.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz nabiału wchodzących w skład dostawy- dotyczący zadania:

 

Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

1

Mleko 2%

L

5000

2

Ser biały półtłusty 250 g

Szt

575

3

Ser żółty 1 kg

Kg

10

4

Jogurt naturalny 400 g

Szt

300

5

Ser biały 1 kg wiaderko

Szt

120

6

Śmietana 12% 400 Krasnystaw

Szt

120

7

Śmietana 18% 400 Krasnystaw

Szt

350

8

Kefir 1l naturalny

Szt

120

9

Masło 82% tł.200 g

Szt

1400

10

Maślanka naturalna

Szt

100

11

Serek biały 450 g

Szt

160

12

Ser żółty 400 g

Szt

75

13

Jogurt naturalny 150 g

Szt

700

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

Załącznik Nr 2

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa z VAT

Wartość brutto ( cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5+VAT

1

Mleko 2%

L

5000

 

 

2

Ser biały półtłusty 250 g

Szt

575

 

 

3

Ser żółty 1 kg

Kg

10

 

 

4

Jogurt naturalny 400 g

Szt

300

 

 

5

Ser biały 1 kg wiaderko

Szt

120

 

 

6

Śmietana 12% 300 g Krasnystaw

Szt

120

 

 

7

Śmietana 18% 360 g Krasnystaw

Szt

350

 

 

8

Kefir 1l naturalny

Szt

120

 

 

9

Masło 82 % tł. 200 g

Szt

1400

 

 

10

Maślanka naturalna

Szt

100

 

 

11

Serek biały 450 g

Szt

160

 

 

12

Ser żółty 400 g

Szt

75

 

 

13

Jogurt naturalny 150 g

Szt

700

 

 

 

Razem wartość oferty

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć imienna

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 euro na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków  – Odbiorca: Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon  12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www.przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: przedszkole176@op.pl, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych  do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z  2019 r. poz.2019 z póżn zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Samorządowego Przedszkola Nr 176  w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1  do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-pieczywo ( chleby, bułki, weki, chałki )- świeże, dobrze wyrośnięte, nie pogniecione, nie pokruszone, bez śladów pleśni

- wyroby cukiernicze ( drożdżówki) – świeże, nie pogniecione, nie pokruszone,

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii pieczywa i wyrobów cukierniczych, rozładunku w siedzibie Zamawiającego przy ul.Aleksandry15 w Krakowie w dniach roboczych do godziny 7.00 rano, 5  razy w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 5 razy w tygodniu w okresie od 1 września 2021 do dnia 31 sierpnia 2022 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane mailem,  faksem lub telefonicznie bądź na piśmie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw 232.

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału  w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

– Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2.Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: przedszkole 176@op.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2021 roku godz. 12.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

        11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 30 sierpnia 2021  o godz. 12.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 30 sierpnia  2021 do godz. 12.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz  pieczywa i wyrobów cukierniczych wchodzące w skład dostawy- dotyczący zadania:

 

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych  do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

1

Chleb myślenicki krojony

Szt

220

2

Chleb półmetrowy krojony

Kg

60

3

Chleb mączny krojony

Szt

230

4

Chleb pasterski krojony

Szt

200

5

Chleb graham myślenicki krojony

Szt

100

6

Chleb słoneczny krojony

Szt

200

7

Chleb szefa krojony

Szt

150

8

Chleb pszenny krojony

Szt

90

9

Chleb żytni domowy

Szt

120

10

Chleb swojski krojony

Szt

90

11

Chleb orkiszowy krojony

Szt

400

12

Weka krojona

Szt

 180

13

Bułka kajzerka

Szt

100

14

Bułka mała

Szt

350

15

Bułka grahamka

Szt

 600

16

Bułka kajzerka razowa

Szt

200

17

Chałka krojona

Szt

80

18

Bułka ciabatta

Kg

80

19

Chleb graham pszenny krojony

Szt

210

20

Bagietka pszenna

Szt

200

21

Chleb staropolski krojony

Szt

30

22

Chleb tygrysek z ziarnami krojony

Szt

60

23

Chleb z łopaty krojony

Kg

100

24

Chleb zakopiański krojony

Szt

120

25

Bułka tarta

Kg

60

26

Ciastka owsiane

Kg

10

27

Drożdżówka

Szt

200

28

Chleb farmerski

Szt

40

29

Chleb Helios

Szt

50

30

Drożdżówki mini

Kg

15

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych  do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość brutto ( cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5 +VAT

1

Chleb myślenicki krojony

Szt

220

 

 

2

Chleb półmetrowy krojony

Kg

60

 

 

3

Chleb mączny krojony

Szt

230

 

 

4

Chleb pasterski krojony

Szt

200

 

 

5

Chleb graham myślenicki krojony

Szt

100

 

 

6

Chleb słoneczny krojony

Szt

200

 

 

7

Chleb szefa krojony

Szt

150

 

 

8

Chleb pszenny krojony

Szt

90

 

 

9

Chleb żytni domowy

Szt

120

 

 

10

Chleb swojski krojony

Szt

90

 

 

11

Chleb orkiszowy krojony

Szt

400

 

 

12

Weka krojona

Szt

180

 

 

13

Bułka kajzerka

Szt

100

 

 

14

Bułka mała

Szt

350

 

 

15

Bułka grahamka

Szt

600

 

 

16

Bułka kajzerka razowa

Szt

200

 

 

17

Chałka krojona

Szt

80

 

 

18

Bułka ciabatta

Kg

80

 

 

19

Chleb graham pszenny krojony

Szt

210

 

 

20

Bagietka pszenna

Szt

200

 

 

21

Chleb staropolski krojony

Szt

30

 

 

22

Chleb tygrysek z ziarnami krojony

Szt

60

 

 

23

Chleb z łopaty krojony

Kg

100

 

 

24

Chleb zakopiański krojony

Szt

120

 

 

25

Bułka tarta

Kg

60

 

 

26

Ciastka owsiane

Kg

10

 

 

27

Drożdżówka

Szt

200

 

 

28

Chleb farmerski

Szt

40

 

 

29

Chleb Helios

Szt

50

 

 

30

Drożdżowki mini

Kg

15

 

 

 

Razem wartość oferty

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

……………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 

                       Pieczęć imienna

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 euro na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Odbiorca - Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon  12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www..przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: przedszkole176@op.pl, NIP 679 30 55 848, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z  2019 r. poz.20193 z późn. zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości 130 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176  w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1  do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-mięso świeże, bez obcych zapachów

-mięso z drobiu – w barwie naturalnej, nie dopuszcza się wylewów krwawych, bez obcych zapachów

-wędlina – struktura plastra dość ścisła, konsystencja soczysta, smak i zapach charakterystyczny dla danego gatunku, bez obcych zapachów

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii artykułów spożywczych, rozładunku
i wniesienia do magazynu żywnościowego na 1 piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. Aleksandry 15 w Krakowie w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 12.30, 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 1raz w tygodniu w okresie od 1 września 2021 do dnia 31 sierpnia 2022 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw 48

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału  w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

– Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2. Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

        2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry

       15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: przedszkole 176@op.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2021 roku godz. 12.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią prze otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 30 sierpnia 2021 godz. 12.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, do dnia 30 sierpnia 2021 do godz. 12.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz  mięsa, wyrobów mięsnych,  drobiu i wyrobów wędliniarskich wchodzące w skład dostawy- dotyczący zadania:

 Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

1

Schab wp. b/k

Kg

90

2

Mięso od szynki. b/k

Kg

70

3

Mięso pieczeń wołowa

Kg

90

4

Cielęcina b/k

Kg

80

5

Filet z indyka

Kg

220

6

Filet z kurczaka

Kg

180

7

Łopatka wp. b/k

Kg

20

8

Udziec z indyka bez skóry

Kg

420

9

Mięso rosołowe z kością ( rozbratel, szponder)

Kg

15

10

Udka z kurczaka

Kg

200

11

Szynka staropolska

Kg

40

12

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

Kg

45

13

Kiełbasa małopolska

Kg

20

14

Filet wędzony z indyka

Kg

45

15

Pasztet bez dodatków

Kg

5

16

Szynka z indyka

Kg

25

17

Szynka z kurczaka

Kg

15

18

Szynka pieczona

Kg

10

19

Wędzonka

Kg

25

20

Kiełbasa galicyjska

Kg

20

21

Parówki cielęce

Kg

65

22

Kurczak

Kg

20

23

Mięso mielone wp-wołowe

Kg

50

24

Filet z indyka pieczony w foremce

Kg

30

25

Filet z kurczaka w foremce

Kg

40

26

Szynka naturalna

Kg

15

27

Kiełbasa krakowska

Kg

45

28

Schab pieczony

Kg

10

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

 Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, drobiu, wyrobów wędliniarskich do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość brutto ( cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5+VAT

1

Schab wp. b/k

Kg

90

 

 

2

Mięso od szynki. b/k

Kg

70

 

 

3

Mięso pieczeń wołowa

Kg

90

 

 

4

Cielęcina b/k

Kg

80

 

 

5

Filet z indyka

Kg

220

 

 

6

Filet z kurczaka

Kg

180

 

 

7

Łopatka wp. b/k

Kg

20

 

 

8

Udziec z indyka bez skóry

Kg

420

 

 

9

Mięso rosołowe z kością ( rozbratel, szponder)

Kg

15

 

 

10

Udka z kurczaka

Kg

200

 

 

11

Szynka staropolska

Kg

40

 

 

12

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

Kg

45

 

 

13

Kiełbasa małopolska

Kg

20

 

 

14

Filet wędzony z indyka

Kg

45

 

 

15

Pasztet bez dodatków

Kg

5

 

 

16

Szynka z indyka

Kg

25

 

 

17

Szynka z kurczaka

Kg

15

 

 

18

Szynka pieczona

Kg

10

 

 

19

Wędzonka

Kg

25

 

 

20

Kiełbasa galicyjska

Kg

20

 

 

21

Parówki cielęce

Kg

65

 

 

22

Kurczak

Kg

20

 

 

23

Mięso mielone wp-wołowe

Kg

50

 

 

24

Filet z indyka w foremce

Kg

30

 

 

25

Filet z kurczaka w foremce

Kg

40

 

 

26

Szynka naturalna

Kg

15

 

 

27

Kiełbasa krakowska

Kg

45

 

 

28

Schab pieczony

Kg

10

 

 

 

Razem wartość oferty

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

……………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

                       Pieczęć imienna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 130 000 euro na realizację zamówienia publicznego

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Nazwa zamówienia

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Odbiorca - Samorządowe Przedszkole Nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Telefon  12 658 56 95, fax 12 658 56 95, strona internetowa www.przedszkole176.eprzedszkola.pl, e-mail: przedszkole176@op.pl, NIP 679 30 55 848, Regon 121331170, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 Zamówienia udziela się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z  209 r. poz.2019 z późń. zm.) w oparciu o art.4 pkt.2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości 130 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów nabiałowych do Samorządowego Przedszkola Nr 176 
w Krakowie, ul. Aleksandry 15 zgodnie z załącznikiem 1  do zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

-ser twarogowy – czysty smak i zapach, struktura i  konsystencja jednolita, barwa biała do kremowej
o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

-ser żółty – smak łagodny, delikatny, barwa jednolita w całej masie, konsystencja zwarta, nie rozpadająca się podczas krojenia, skórka niezbyt gruba, gładka, bez mechanicznych uszkodzeń o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

-mleko, masło, jogurt, śmietana, kefir – bez obcych smaków i zapachów, o wystarczająco długim terminie przydatności do spożycia

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej partii artykułów spożywczych, rozładunku
i wniesienia do magazyn żywnościowego na 1 piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. Aleksandry 15
w Krakowie w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 12.30, 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Dostawy odbywać się będą 1 raz w tygodniu w okresie od 1 września 2021 do dnia 31 sierpnia 2022 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej na każdorazowe zamówienie przesłane faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego do Wykonawcy. Planowana liczba dostaw  46

 

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Warunki udziału  w postępowaniu

Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
i w tym celu przedstawi aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Wykonawca spełnia wymogi posiadania doświadczenia i wykaże, że wykonywał
w przeciągu ostatnich 3 lat od daty ostatecznego składania ofert przynajmniej dwóch Zamawiających,
u których można sprawdzić jakość wykonywanych usług.

 

VII. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, forma dokumentów.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, zawierający:

– Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę ( firmy) albo miejsce zamieszkania i adres ( zakładu) Wykonawcy,

- Numer NIP

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę oferty.

2. Kalkulacje ofertową- prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo – cenowy zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania.

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem drogą pisemną lub faksem.

2.Korespondencje pisemną należy kierować na adres: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków.

3.Korespondencję w formie mailowej należy kierować na adres: przedszkole 176@op.pl

4.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu 12 658 56 95

5.Ofertę postępowaniu można złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

7.Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego z podaniem nazwy zadania i klauzulą nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2021 roku godz. 12.00 .

8.Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

10.Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią prze otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

11.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia oferty: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 30 sierpnia 2021 o godz. 12.05.

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Samorządowe Przedszkole Nr 176, ul. Aleksandry 15, 30-837 Kraków, Sekretariat, dnia 30 sierpnia 2021  do godz. 12.00 .

 

XI. Opis obliczania ceny.

1.Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.

2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zamówienia.

3.Cena oferty może być tylko jedna.

4.Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        5.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ważnych ofert.

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu realizacji zamówienia.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (pisemnie, mailowo lub faksem) Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonywania realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Dodatkowe informacje.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej jest za wysoka w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz  nabiału wchodzących  w skład dostawy- dotyczący zadania:

 

 Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

ilość

1

Mleko 2%

L

5500

2

Ser biały półtłusty 250 g

Szt

  550

3

Ser żółty 1 kg

Kg

     25 

4

Jogurt naturalny 400 g

Szt

500

5

Ser biały 1 kg wiaderko

Szt

220

6

Śmietana 12% 300 Krasnystaw

Szt

120

7

Śmietana 18% 360 Krasnystaw

Szt

400

8

Kefir 1l naturalny

Szt

100

9

Masło 82% tł.200 g

Szt

1400

10

Maślanka naturalna

Szt

40

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Szczegółowy wykaz zamówienia- dotyczący zadania:

     Dostawa nabiału do Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa z VAT

Wartość brutto ( cena za całość z VAT) kol. 4 x kol. 5+VAT

1

Mleko 2%

L

5500

 

 

2

Ser biały półtłusty 250 g

Szt

550

 

 

3

Ser żółty 1 kg

Kg

  25

 

 

4

Jogurt naturalny 400 g

Szt

500

 

 

5

Ser biały 1 kg wiaderko

Szt

220

 

 

6

Śmietana 12% 300 g Krasnystaw

Szt

120

 

 

7

Śmietana 18% 360 g Krasnystaw

Szt

400

 

 

8

Kefir 1l naturalny

Szt

100

 

 

9

Masło 82 % tł. 200 g

Szt

1400

 

 

10

Maślanka naturalna

Szt

40

 

 

 

Razem wartość oferty

 

 

Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości zamówienia max o 20% ze względu na nieobecności dzieci.

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

                          Pieczęć imienna