Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja zdrowotna

 

INNOWACJA

PEDAGOGICZNA

,,PRZEDSZKOLAK I ZDROWIE”

 

prowadzą: Ewa Kamińska, Bogumiła Krassowska

 

                                                   ,,Wychowanie zdrowotne nie musi

być nudne, można je bowiem wiązać

z najgłębszymi motywami postępowania

zważywszy, że partycypuje ono w realizacji

generalnych celów wychowania zmierzając do

poznania i rozumienia samego siebie oraz opanowania

najtrudniejszej ze sztuk:

,,sztuki życia”.

 

                                                                                                                                                              Prof. Maciej Demel

 

Edukacja zdrowotna stwarza szerokie możliwości wychowania dziecka świadomie dbającego o własne zdrowie oraz innych osób. Powinna pomóc mu w zrozumieniu rangi profilaktyki oraz szeroko rozumianej oświaty zdrowotnej. Zadanie priorytetowe stanowi wykształcenie u dzieci świadomej dbałości o własne zdrowie poprzez higieniczny tryb życia, kształtowanie nawyków żywieniowych, stosowanie ćwiczeń gimnastycznych, racjonalną ekologiczną profilaktykę obejmującą dbałość o środowisko naturalne, higienę osobistą  i psychiczną etc. Przedmiotowa edukacja obejmuje poznawanie sposobów dbania o zdrowie w zakresie wiedzy, postaw oraz umiejętności.

.

Cel główny przedmiotowej innowacji obejmuje
zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w warunkach zdrowia, bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa.

Cele szczegółowe :

  • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych;
  • rozwijanie odporności i sprawności ruchowej;
  • kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom  i pozytywnego stosunku do lekarza pediatry.

Edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem każdego dziecka. Zdrowie z kolei warunkuje pomyślny przebieg procesu wychowawczego, którego celem ma być osiągnięcie kultury zdrowotnej wyrażającej się  w przywiązaniu do zdrowia fizycznego i psychicznego, jednostkowego  i publicznego.  Wychowanie jest jednym z bardzo istotnych warunków zdrowia , ponieważ praca nad zachowaniem zdrowia ma charakter pedagogiczny. Permanentnie dąży do wykształcenia trwałych nawyków higieniczno – kulturalnych, odpowiednich postaw zdrowotnych, do przekazania zasobu wiedzy i umiejętności na ten temat.

Konsekwencja i systematyczność działań prowadzonych  w zakresie realizacji innowacji ,,Przedszkolak i zdrowie” 
wpłynie długofalowo u wychowanków na współtworzenie własnego zdrowia  oraz  osób z najbliższej rodziny.