Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja czytel.

Innowacja pedagogiczna „Przedszkolak – mały miłośnik literatury” prowadzona przez nauczycielki: Annę Burdak, Katarzynę Pelczar – Mamel i Małgorzatę Kucembę - Bilińską – celem głównym innowacji jest rozwijanie u dzieci zainteresowania czytelnictwem oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia u małych czytelników, a także rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

CELE GŁÓWNE

 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz propagowanie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych
 • ukazanie dzieciom przedszkolnym roli książki w życiu każdego człowieka
 • stymulowanie procesu edukacji językowej
 • przedstawienie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzorowanie się na dorosłych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wprowadzanie dzieci w świat literatury dziecięcej ( m.in. bajki, baśnie, opowiadania, wiersze, legendy)
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych i teatralnych
 • rozwijanie u dzieci bogactwa językowego
 • motywowanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, z jednoczesnym wyrabianiem nawyku dbania o nie
 • kształtowanie u dzieci nawyku opowiadania i słuchania
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie sprawności umysłowych
 • rozbudzanie ciekawości świata i poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka
 • ukazywanie dziecku dobrego sposobu na spędzanie czasu wolnego, a tym samym ograniczanie go przed telewizorem i komputerem
 • nawiązanie kontaktu z autorem książek dla dzieci
 • prezentacje samodzielnego czytania przez dzieci przedszkolne (dzieci starsze)
 • uczenie i doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, kształtowanie właściwych postaw społecznych wypływających  z przesłań moralnych wybranych utworów
 • zapoznanie dzieci z autorami najbardziej znanych dziecięcych utworów m.in. Janem Brzechwą, Julianem Tuwimem, Wandą Chotomską, Janem Christianem Andersenem, Braćmi Grimm
 • wyciszanie dzieci i eliminowanie negatywnych emocji
 • zapoznanie dzieci z pracą bibliotekarza oraz z zasadami działania biblioteki miejskiej
 • zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z książek znajdujących się w biblioteczkach przedszkolnych oraz kącikach czytelniczych
 • przygotowanie dzieci przedszkolnych do właściwego wyboru książek w późniejszym okresie ich dorastania
 • motywowanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dziecku
 • pogłębianie więzi między dzieckiem, a rodzicem
 • integrowanie grupy/grup przedszkolnych przez wspólną pracę z książką i zabawę
 • wzmocnienie współpracy przedszkola z rodzinami dzieci oraz  ze środowiskiem lokalnym
 • stwarzanie serdecznej atmosfery.