Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja ruchowa

 

 

 

Stawiam na ruch! - aktywizacja ruchowa przedszkolaków

 

 Dorota Krassowska

Głównym celem innowacji jest pobudzenie aktywności fizycznej dzieci
oraz rozpoznanie i rozwinięcie ich fizycznego potencjału
. Dodatkowym jest także zachęcenie rodziny do wspólnej aktywności fizycznej, podejmowania zadań sportowych, dbania o zdrowie i sprawność fizyczną wszystkich jej członków. Ważnym celem jest również zastąpienie statycznych zajęć, mających zły wpływ na postawę ciała dziecka, na bardziej aktywne, rozładowujące napięcie, dostarczające innych emocji i radości.

Mając na uwadze obecną niedostateczną aktywność ruchową naszych wychowanków zachęcam nauczycieli, aby jak najczęściej wykorzystywali potencjał rozwojowy dziecka, organizowali warunki stymulujące jego rozwój psychofizyczny, społeczny oraz uwarunkowania środowiskowe. Nauczyciele powinni ciągle stwarzać okazje do ruchowego samo wyrażania się, odprężenia, ekspresji i tworzenia przez dziecko, bo te potrzeby są mu
w prawidłowym rozwoju niezbędne.

Techniki wprowadzane na zajęciach miały na celu „pobudzenie apetytu”, na kontynuację zabawy, zainspirowanie i zaktywizowanie wszystkich oraz dostarczanie radości  z uczestnictwa w niej. Były jednocześnie bodźcem, drogą do zaspokajania potrzeb psychofizycznych, w tym dążenia dziecka do ruchu i praktycznego działania oraz sposobem doskonalenia wszystkich funkcji poznawczych i rozwojowych.

 Należały do nich:

 • Ćwiczenia pantomimiczne – sprzyja rozwijaniu plastyki ciała, koncentracji, fantazji,
 • Improwizacje ruchowe– rozwój wyobraźni.
 • Żywe obrazy, Rzeźba, Film – rozwój współpracy, akceptacja w grupie,
 • Opowieści ruchowe- improwizowane zachowania obrazujące tok wydarzeń nakreślanej przez osobę prowadzącej opowieść,
 • Zabawy pantomimiczne – doskonalenie mięśni całego ciała
 • Improwizacje ruchowe przy muzyce różnego typu- z elementami relaksacji,
 • Taneczne improwizacje – ćwiczenie umiejętności ruchowych, spontaniczności, słuchu
 • Tańce synchroniczne grupy dzieci - doskonalenie pamięci ruchowej, rytmiczności
   i współpracy w grupie,
 • Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe w tym równoważne, siłowe, parami itp.
 • Gry zespołowe z piłką: „Dwa ognie”, Ubijak, piłka nożna, koszykówka, elementy siatkówki, elementy rugby,
 • Elementy dyscyplin sportowych: biegi, skoki wzwyż i w dal, rzuty do celu, rzuty w dal tory przeszkód, badminton.
 • Zabawy ze śpiewem - sprzyjają one dobremu nastrojowi, wyzwalają radość i uśmiech, odprężają psychicznie.  
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe -  mają za zadanie wytworzyć u dzieci umiejętność skupienia uwagi podczas zabawowych czynności ruchowych, oraz opanowanie określonych umiejętności
 • Zabawy bieżne - mają ogromny wpływ na wszystkie układy i narządy ustroju dziecka,
  a więc: układ mięśniowy, kostny, stawowy, krążenia, oddechowy, pokarmowy
  i wydalniczy, a także na podnoszenie wydajności fizycznej organizmu. Oraz rozwój takich cech psychicznych jak: ambicja, wytrwałość, umiejętne współdziałanie w zespole. 
 • Zabawy rzutne - sprzyjają kształtowaniu koordynacji wzrokowo - ruchowej, umiejętności skupienia uwagi i koncentracji. 
 • Zabawy na czworakach - sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu się krzywizn kręgosłupa, wzmacniają aparat kostno-stawowo-wiązadłowy i kształtują niektóre cechy motoryki, a zwłaszcza siłę, ale też umysłowe odprężenie i rozładowanie ewentualnego napięcia.
 • Zabawy skoczne - mają wpływ na takie cechy psychiczne jak odwaga, wiara w własne siły, pewność siebie, sprzyjają kształtowaniu koordynacji nerwowo - ruchowej. Rozwijają również cechy motoryki: zręczność, zwinność, moc i siła, a połączone z biegiem - także szybkość, wzmacniają również stawy kończyn dolnych zwłaszcza staw skokowy
  i kolanowy, sprzyjają również zachowaniu równowagi i odpowiedniej postawy dziecka.
 • Zabawy kopne - wiążą się one z kształtowaniem zręczności, siły i szybkości, a często także wytrzymałości, kształtują umiejętności, współpracy i współdziałania w grupie.
 • Gry ruchowe - występuje w nich element współzawodnictwa indywidualnego
  i zespołowego, kształtowania sprawności i umiejętności, rozwija procesy poznawcze, wdraża do współżycia i współdziałania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, decydują o formowaniu się prawidłowej postawy ciała.
 • Wycieczki i zabawy ruchowe na powietrzu uczą zaradności, odwagi, wytrwałości, wiary we własne siły. Uwrażliwiają na piękno przyrody. Wyzwalają w dzieciach radość.

Rozpoczęłam zajęcia w ramach prowadzenia innowacji pedagogicznej ”Stawiam na ruch”, której celem jest zwiększenie podejmowania aktywności ruchowej przez naszych wychowanków, zabawy ruchowe, gimnastyczne oraz poznawanie niektórych dyscyplin sportowych. Szczególnie ważne jest dla mnie dawanie dzieciom radości ze wspólnej zabawy
i włączenie nawyków aktywnego spędzania czasu.

Wychowankowie w mojej grupie mieli możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach ruchowych, zarówno samodzielnie jak i pod kierownictwem i kontrolą nauczycielki. Prawie codziennie schodziliśmy na salę gimnastyczną, aby dzieci mogły „rozładować energię” ale również usprawnić swoje ciało.