Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja szachowa

Innowacja pedagogiczna

„Przygoda z szachami” - stymulowanie rozwoju

intelektualnego i emocjonalno – społecznego,

dzieci w  wieku przedszkolnym

 

Dorota Kapusta

 

Wprowadzanie innowacji „Przygoda z szachami” wiąże się z działalnością w przedszkolu kółka szachowego.

Celem głównym innowacji jest stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalno – społecznego, kształtowanie osobowości w taki sposób, aby rozwinąć tkwiący w dziecku twórczy potencjał, który będzie dawał przedszkolakowi dobry start szkolny.

Zajęcia w kółku szachowym odbywały się raz w tygodniu.

Po raz pierwszy zajęcia w kołku szachowym były przeznaczona dla dzieci cztero-letnich.

Miały charakter zabawowy, skierowane były do całej grupy dzieci. Taki można powiedzieć „wstęp” do nauki gry w szachy pozwolił na wyłonienie  tych dzieci, które zainteresowały się grą, chciały uczestniczyć w zabawach szachowych i szybko przyswajały wiadomości. Po przeanalizowaniu działalności kółka nasuwają się następujące wnioski

Efekty innowacji

 • Większa zdolność obdarzania uwagą dzieci i dorosłych i rozumienie co mówią
 • przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej współdziałanie w sytuacjach zadaniowych
 • licznie się  z przeciwnikiem, nie wyszydzanie i szykowanie innych;
 • uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty
 • przewidywanie, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • posługiwanie się różnymi przyborami przy konstruowaniu kukiełek, tworzenie własnych projektów szachowych bierek i rozwiązywanie zadań graficznych.
 •  odczuwanie radości z wykonanej pracy;
 • Umiały rozróżnić strony lewej i prawej, określanie kierunku i ustalanie położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 • uważne patrzenie (organizowanie pole spostrzeżeniowego), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na szachownicy;
 • dysponowanie sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz stosowanych oznaczeń i symboli, np. kodeks zachowania na zajęciach kółka

 

Wszystkie spotkania w kółku szachowym cieszyły się dużą popularnością, dzieci wykazały się dużą wiedzą. Znacznie uodporniły się na stres, przegraną co widać było podczas prowadzonych zabaw.(cierpliwie oczekiwały na swoja kole)

Innowacja będzie prowadzona przez kolejne dwa lata.

Przez kolejne lata dzieci uczestniczące w kółku szachowym będą mogły doskonalić grę. W kolejnym roku szkolnym zajęciabędą mieć charakter powtórzeniowy. Dzieci utrwalą zdobyte wiadomości podczas tematycznie takich samych zajęć a w kolejnym będą rywalizować w rozgrywanych samodzielnie partiach.

Obniżenie wieku dzieci uczestniczących w zabawach szachowych pozwoli na lepsze i efektywniejsze zrealizowanie celów innowacji. Zainteresowanie szachami już było widoczne w bieżącym roku szkolnym co przejawiało się np. tym że dzieci jako ulubioną zabawkę przynosiły do przedszkola szachownicę.