Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja plastyczna

 

 

 

 
Realizacja innowacji pedagogicznej „Kolorowy świat wyobraźni” 

Prowadzące: Irena Geniec Anna Wadowska

 
 
 
 
Celem tych zajęć jest
-         rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
-         rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
-          zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
-         nabywania umiejętności pracy zespołowej,
-         podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych,
-          integracja dzieci z różnych grup wiekowych,
-         Przejawianie u dzieci aktywności i inwencji twórczej podczas zajęć,
-         Czerpanie radości z wykonanej pracy,
-         Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin plastyki
-         Prawidłowe nazewnictwo wybranych narzędzi, technik i materiałów plastycznych,
-         Poszanowanie prac własnych i kolegów,
-         Umiejętność pracy w zespole,
-         Wiara we własne możliwości.
Wszystkie z zaplanowanych będą zrealizowane, zajęcia będą kontynuowane
w kolejnych miesiącach roku szkolnego.
 
 
 
 
 ZADANIA NAUCZYCIELA
 
            Nauczyciel w czasie pobytu dziecka w przedszkolu tak powinien planować czas, aby miała miejsce swobodna działalność dziecka. Dzieci powinny mieć czas na doświadczenie, eksperymentowanie. Rola nauczyciela musi sprowadzać się do zachęcania wychowanka do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się na swój dziecięcy sposób.
Wspierająca działania dzieci rola nauczyciela powinna polegać na:
-         budowaniu poczucia bezpieczeństwa;
-         budowaniu poczucia swobody pracy;
-         inspirowaniu do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i aktywności;
-         tworzeniu klimatu sprzyjającego pracy twórczej;
-         zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, przynależności;
-         tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów plastycznych w sposób twórczy;
-         organizowaniu miejsca pracy do działań plastycznych, zawierające różnorodne materiały;
-         zachęcaniu do samodzielnego myślenia i rozwiązywania zadań;
-         motywowaniu dzieci, rozbudzaniu ich ciekawości, wyobraźni, zachęcaniu do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów;
-         zapewnieniu dziecku pozytywnych przeżyć;
-         docenianiu wkładu pracy poszczególnych dzieci;
-         podążaniu za grupą w sensie bycia otwartym na potrzeby grupy.
 
        Nauczyciel powinien mieć świadomość celu prowadzonych zajęć, być autentycznym w kontaktach z dziećmi, przez cały czas obserwować grupę, dobierać ćwiczenia umożliwiające nabywanie nowych doświadczeń w pracy, nowych wrażeń. Powinien być wrażliwy i empatyczny w stosunku do dzieci, mieć elastyczne podejście do proponowanych dzieciom zajęć.
Aby prowadzone zajęcia przyniosły efekt w postaci rozwiniętej wyobraźni twórczej i pomysłowości, nauczyciel powinien prowadzić je systematycznie.
Dzieciom potrzebny jest nauczyciel przyjacielski, łagodny i sprawiedliwy, pragnący im pomóc w rozwiązywaniu problemów, interesujący się tym co rysują, ale nie zakładający nigdy z góry, jak powinien wyglądać rysunek, koncentrujący się na pobudzaniu ich do poszukiwań, a nie za nie myślący.
Nauczyciel na zajęciach plastycznych wchodzi razem  z dzieckiem w świat sztuki i jej wartości, będąc przewodnikiem  i współtowarzyszem poszukiwań – wychowuje przez sztukę.